मोबाइल फोन
००८६ १५८३२०९२९९९
हामीलाई कल गर्नुहोस्
००८६ ०३१०७६६१८८७
इ-मेल
hgcast@hdhgcast.com

कारखाना भ्रमण

कारखाना वातावरण

स्थिर दबाव रेखा

ठाडो स्वचालित उत्पादन लाइन

मोल्ड पसल

गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र

चित्रकारी रेखा